ISO 9001:2015 İç Tetkik Soru Listesi

İyi hazırlanmış bir iç tetkik soru listesi , bir iç denetimin temel unsurlarındandır. Ancak; iç tetkik soru listesi hazırlamak hem teknik bilgi hem de tecrübe gerektirdiğinden, sizlere faydalı olması için aşağıdaki iç tetkik soru listesi ni hazırladık.

ISO 9001:2015 İç Tetkik Soru Listesi Örneği

ISO 9001 : 2015 4. Madde ile ilgili iç tetkik soru listesi

4.Madde ile ilgili iç tetkik yapılacak ise, iç tetkik soru listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Paydaşlar belirlenmiş midir ? İlgili dokumanı görebilir miyim ?
 • Paydaşların beklentileri belirlenmiş midir ?
 • Paydaşların beklentileri şirket çalışanları tarafından bilinmekte midir ?
 • İç ve dış hususlar belirlenmiş midir ? Eğer belirlendiyse hangi yöntem uygulanmıştır ?
 • Eğer SWOT analizi yapılmış ise, SWOT analizinizi görebilir miyim ?
 • Yapılan SWOT Analizi şirket içerisinde ilgililer tarafından bilinmekte midir ?
 • Kalite Yönetim Sistemi kapsamı belirlenmiş midir ? Dokumante edilmiş midir ?
 • Şirketinizdeki kapsam dışı maddeler nelerdir ? Neden kapsam dışı edilmiştir ?
 • Şirketteki süreçler belirlenmiş midir ?
 • Süreçlerin birbiri ile olan etkileşimi belirlenmiş midir ? İlgili dokumanı görebilir miyim ?
 • Süreç sorumluları belirlenmiş midir ?
 • Kaynaklar tanımlanmış mıdır ?


ISO 9001 : 2015  5. Madde ile ilgili iç tetkik soru listesi

5.Madde ile ilgili iç tetkik yapılacak ise, iç tetkik soru listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Şirketin misyon ve vizyonu belirlenmiş midir ?
 • Belirlenen misyon ve vizyon çalışanlara nasıl bildirilmiştir ? ( WEB, İlan Panoları vs. )
 • Misyon ve Vizyon, sürekli iyileştirme taahhüdü içermekte midir ?
 • Stratejik bir plan belirlenmiş midir ? Üst yönetim bu stratejik planı uygulamakta mıdır ?
 • Üst Yönetim, paydaş memnuniyetini artırmak için faaliyetler yapmakta mıdır?
 • Üst Yönetim Kalite Politikasını oluşturmuş mu?
 • Kalite politikası çalışanlara nasıl duyurmaktadır ?
 • Kalite Politikasının içinde uygulanabilir şartları yerine getirmek ve sürekli iyileştirme cümleleri geçiyor mu?
 • Organizasyon şeması ve görev tanımları belirlenmiş midir ?
 • Kalite Yönetim Temsilcisi ya da Kalite ile ilgili bir personel belirlenmiş midir ?
 • Kalite toplantıları yapılmakta mıdır ? Ne sıklıkla yapılmakta ve üst yönetime raporlanmaktadır ?

ISO 9001 : 2015 6. Madde ile ilgili iç tetkik soru listesi

6.Madde ile ilgili iç tetkik yapılacak ise, iç tetkik soru listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Şirkette risk analizi yapılmış mıdır ?
 • Yapılan risk analizi süreç bazlı yapılmış mıdır ? Her süreci içermekte midir ?
 • Her departman / süreç için yapılan risk analizlerine göre bir faaliyet planı belirlenmiş midir ?
 • Risk analizlerinde alınan önlemler izlenmekte midir ?
 • Alınan önlemler ve faaliyet planı üst yönetim tarafından bilinmekte midir ?
 • Planlanan önlemler, problemlerin gerçek nedenini önlemekte midir ?
 • Kalite Hedefleri belirlenmiş midir ?
 • Belirlenen kalite hedefleri takip edilmekte midir ? Sorumluları belirlenmiş midir ?
 • Belirlenen kalite hedefleri çalışanlara nasıl duyurulmaktadır ?

 


ISO 9001 :2015 7. Madde ile ilgili iç tetkik soru listesi

7.Madde ile ilgili iç tetkik yapılacak ise, iç tetkik soru listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Kalite yönetim sisteminin düzgün işleyebilmesi için gerekli iş gücü belirlenmiş midir ?
 • Ürün ve / veya hizmeti etkileyecek cihazların bakımları yapılmakta mıdır ?
 • Bakım kayıtları mevcut mudur ? Bakım kayıtları, ilgili bütün cihazları kapsamakta mıdır ?
 • Bilgisayarlarda kullanılan yazılımlar güncel orijinal mi ?
 • Ortam ölçümleri yapılmakta mıdır ? ( Sıcaklık, Işık, Gürültü ölçümleri vs. )
 • Kalibrasyon listesi var mı ?
 • Kalibrasyonlar bu listeden takip edilmekte midir ?
 • Kalibrasyonu yapılan cihazlar bu listeden mi takip edilmektedir ?
 • Kalibrasyon sertifikalarını nerede saklıyorsunuz ?
 • Kalibrasyondan gelen cihazlar direkt olarak kullanılmaya alınıyor mu ? Yoksa yapılan işin niteliklerine uygunluğu kontrol ediliyor mu ?
 • Cihazlara doğrulama yapılmakta mıdır?
 • Doğrulamalar nasıl takip edilmektedir ?
 • Doğrulama kayıtları nerede ?
 • Doğrulama yapılan ortam uygun mu ?
 • Kurumsal bilgiler oluşturulmuş mu ?
 • Oryantasyon eğitimleri nasıl olmaktadır ?
 • Oryantasyon eğitimleri ile ilgili prosedür talimat vs. var mı ?
 • Eğitim kayıtları tutulmakta mı ?
 • Çalışan personelin eğitim ihtiyaçları nasıl belirlenmektedir ?
 • Eğitim ihtiyacı tespit edilen personel için ne yapılmaktadır ?
 • Yapılan eğitimlerin sonunda eğitim değerlendirme anketleri yapılmakta mıdır ?
 • Eğitimlerden belli bir süre sonra eğitimin etkinliği değerlendirilmekte midir ?
 • Personel performans değerlendirmesi yapılıyor mu ?
 • Performans değerlendirmesi hangi dokumana göre yapılmaktadır ?
 • Performansı düşük çıkan personel için ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz ?
 • Performansı yüksek çıkan personel için ödül sisteminiz var mı ?
 • Çalışan personelin Kalite Yönetim Sistemine olan etkileri bilinmekte midir ?
 • Kurumun iç iletişimi tanımlı mıdır ?
 • İç iletişimin nasıl yapılacağı ile ilgili bir dokuman var mı ?
 • Dokuman listeleri mevcut mu ve güncel mi ?
 • Dokuman listelerinin güncelliği hangi sıklıkla kim tarafından kontrol edilmektedir ?
 • Dokumanlar yedeklenmekte mi ?
 • Yedekleme ve arşivleme yöntemleri yazılı olarak belirlenmiş midir ?
 • Dış kaynaklı dokumanlar belirlenmiş midir ?
 • Dış kaynaklı dokümanların güncelliği hangi sıklıkla kim tarafından kontrol edilmektedir ?

ISO 9001 : 2015 8. Madde ile ilgili iç tetkik soru listesi

8.Madde ile ilgili iç tetkik yapılacak ise, iç tetkik soru listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Ürün ya da hizmeti sağlayan prosesler tanımlanmış mıdır ?
 • Dışarıdan alınan hizmetler tanımlanmış mıdır ?
 • Tedarikçi listesi var mı ?
 • Tedarikçiler değerlendirilmekte mi ?
 • Tedarikçilerin nasıl değerlendirildiğiyle ilgili bir dokuman mevcut mu ?
 • Müşteri iletişimi nasıl sağlanmaktadır ?
 • Değişen şartlar, çalışanlara bildirilmekte midir ?
 • Tedarikçi puanı düşük olan tedarikçiler için ne yapılacağı belirlenmiş midir ?
 • Gelen ürünlerin kontrolü nasıl yapılmaktadır ?
 • Gelen ürün kontrolünü açıklayan bir talimat, prosedür mevcut mu ?
 • Kalite Kontrol faaliyetleri kayıt altına alınmakta mıdır ?
 • Satın alma teklifleri nasıl iletilmektedir ?
 • Satın alma prosedürü mevcut mu ?
 • Satın alma ve sözleşmeler kayıt altına alınıyor mu ?
 • İş akış şemaları tanımlı mıdır ?
 • İş akış şemalarında, sorumlu personel belirlenmiş midir ?
 • Yapılan iş akışlarında ara kontroller yapılmakta mıdır ?
 • Herhangi bir departmanda yapılan işlerin geriye doğru izlenebilirliği sağlanmış mıdır ?
 • Müşteriye ait herhangi bir mal, alet, evrak var mı ? Var ise bunlar nasıl korunuyor ?
 • Uygun olmayan ürünlere ait kayıtlar tutuluyor mu ? İzlenebilirlik var mı ? Örnek gösterebilir misiniz ?
 • Uygun olmayan ürün ya da hizmet için kök neden analizi yapılmakta mıdır ?

ISO 9001 : 2015 9. Madde ile ilgili iç tetkik soru listesi

9.Madde ile ilgili iç tetkik yapılacak ise, iç tetkik soru listesi aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Müşteri memnuniyeti ölçülmekte midir ?
 • Hangi verilerin analiz edileceği belirlenmiş midir ?
 • Müşteri memnuniyetinin düşük çıktığı durumlar için iyileştirmeler planlanmakta mıdır ?
 • İç denetimler yapılmakta mıdır ?
 • İç denetim planı mevcut mu ?
 • iç tetkik soru listesi mevcut mu ?
 • İç denetim sonucunda, çıkan uygunsuzluklar raporlanmakta mı ?
 • Çıkan uygunsuzluklar sonucunda hataları giderici önlemler alınmakta mıdır ?
 • İç denetim ekibinin sertifikaları mevcut mu ?
 • Her sene düzenli YGG toplantıları yapılmakta mı ?
 • YGG toplantılarında iç denetimler görüşülmekte midir ?
 • YGG Kayıtları saklanmakta mıdır ? Görebilir miyim ?
 • YGG toplantılarında görüşülen konular standart ile bağdaşmakta mıdır ?
 • Geçtiğimiz yıllarda alınan YGG kararları ne durumda ? Gerçekleşmeyen konular ile ilgili aksiyonlar alınmakta mıdır ?

ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili makelemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

https://www.metalurjimalzeme.net/iso-9001-2015-kalite-yonetim-sistemi/

TSE nin internet sitesinden ISO 9001 ile ilgili bilgileri alabilirsiniz. Link aşağıdadır…

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=87&ParentID=62