ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Belgesi

10 Temmuz 2018 Kapalı Yazar: admin

ISO 9001 Belgesi 2015 Güncellenmesi Hakkında

ISO 9001 belgesi 2015 revizyon standardının getirdiği yeniliklerde ilk olarak müşteri memnuniyeti gelmektedir. Şirket içerisinde yapılan bütün uygulamalarda ilk temel alınacak esas Müşteri Memnuniyeti olmalıdır.


 • Liderlik

Standardın yeni versiyonuna göre, şirket çalışanları liderlik göstermeli, yani; liderler, kuruluşun kalite hedeflerine ulaşılması için ilgili kişilerin amaç ve yön  birliğini kurar ve koşullarını oluşturur. Hedeflerlere ulaşmak için stratejileri, politikaları, süreçleri belirler ve gerekli kaynakları temin eder.

iso 9001 belgesi

iso 9001 belgesi

 • ISO 9001 ve Çalışan Katılımı

Tüm çalışanların; yetkin olmaları, yetkilendirilmeleri ve değer katmak için katılım sağlamaları gerekmektedir.

 • İlişki Yönetimi

Sürekli başarı için; kuruluş, ilgili taraflar ile ilişkilerini dış tedarikçiler gibi yönetmelidir. • ISO 9001 Belgesi ve Kanıt Esaslı Karar

Şirket içinde atılacak her adım kanıtlara dayalı olmalıdır. Ölçmek burada çok önemlidir. Unutmayın ki, ölçemediğinizi yönetemezsiniz; yönetemediğinizi iyileştiremezsiniz.

 • İyileştirme

Hedef; standardı tutturmak değil, ulaşılan seviye ne olursa olsun, o seviyeyi sürekli geliştirmektir.

İlgili Taraflar : Yeni standardın getirdiği zorunluluklardan bir tanesi, şirketin karşılacağı ilgili tarafların belirlenmesidir. Bunu kendi şirketinize uygularken, bir excel tablosu oluşturabilirsiniz. Örnek olarak; hangi departman hangi ilgililerle ilişkili gibi…İlgili tarafları belirlerken;

 • Müşteri
 • Yönetim
 • Çalışanlar
 • Kanun ve Yönetmelikler

dikkate alınmalıdır.

iso 9001 belgesi

iso 9001 belgesi

Kuruluş Bağlamı

ISO 9001 belgesi 2015 versiyonuna geçişte en önemli değişikliklerin başında gelen ” Kuruluşun Bağlamı ” bir çok kişinin kafasını karıştırmakla birlikte, aslında çözümü ve uygulaması çok basittir. Kuruluş bağlamının belirlenmesi gerekmekte bunun için bir çok yöntem uygulanabilmektedir.

Dünya’da en çok uygulanan yöntem ” SWOT ” analizidir. SWOT Analizinin detaylı anlatımını, SWOT Analizi yazımızda bulabilirsiniz. Kısaca belirtmek gerekirse, şirketin güçlü yanları, zayıf yanları, şirketin ilerleyen süreçlerde karşısına çıkabilecek fırsatlar ve tehditlerdir.

Şirket için genel olarak ya da departman bazında ayrı ayrı SWOT Analizi tablosu hazırlanır ise, kuruluşun bağlamı tamamlanmış olur. Şu unutulmamalıdır ki, Güçlü ve Zayıf yanlar şirketin iç hususları, Fırsat ve Tehditler ise bir şirketin dış hususlarıdır.


İhtiyaçların belirlenmesi

iso 9001 belgesi

iso 9001 belgesi

Kuruluş, müşteri ve uygulanabilir yasal ve tüzel şartları karşılayabilme kabiliyeti üzerindeki etkisini belirlemelidir. Bu da basit bir tabloyla yapılabilir. Şöyle ki; şirket muhatap olduğu ilgili tarafları belirler. Örnek olarak ;

Müşteriler,

Tedarikçiler,

Bankalar,

Yasa ve Tüzükler,

Departmanlar vb.

Daha sonra da bu belirlenen ilgili tarafların birbirleriyle etkileşimlerini tabloya yazarlar. Örnek olarak bir kuruluş içerisinde tedarikçilerle hangi departman ilgileniyorsa o departmanın ve sorumlusunun ismi yazılır.

Risk analizi

iso 9001 belgesi risk analizi

iso 9001 belgesi risk analizi

ISO 9001 belgesi 2015 versiyonun getirdiği en büyük yeniliklerden biri de ” Risk Analizi ” dir. Bir şirket risk analizi yapar ve bu risk analizine göre ilerleyen dönemlerde gerekli aksiyonları alır ise, sadece standart için değil, kendini geliştirmek adına da çok büyük bir adım atmış olur.

Risk analizleri genelde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından yapılırdı. Artık genel kalite yönetim sisteminde ISO 9001 ve ISO 14001 için de yapılmakta. Risk analizi için, bir çok yöntem uygulanabilir. Ancak; KINNEY metodu kullanarak, şirket içerisinde bulunan departmanlar için ayrı ayrı riskler ve bunların nasıl önüne geçilebileceği hakkında bilgi alınabilir.

KYS önemi

iso 9001 belgesi kys

iso 9001 belgesi kys

Yeni standart versiyonuna has bir husus olmamakla birlikte, şirket içerisinde bulunan bütün süreçlerin yazılı olarak bulunması da standardın istedikleri arasındadır.

Burada istenen nokta, her departmanın yaptığı işi, ya prosedür, ya talimat ya da bir iş akış tablosuyla belirlemesidir. Bu belirlenen iş akışları, ilgili tarafından hazırlanır ve üst yönetime onaylatılır.

Oluşturulan bu tablolar dokümante edilmiş bilgi yerine geçer ve standart tarafından zorunlu tutulmuştur.

Liderlik

Üst yönetim, kalite yönetim sistemi nin kurulması ve işletilmesi için taahhüt vermelidir. Bunun da en basit ve yaygın yolu ” Kalite Politikası ” oluşturmaktır. Bu oluşturulan politika, şirket çalışanlarına bir şekilde duyurulmalıdır.

Ör: Mail, Duyuru Panosu vb.

Kalite Politikası aşağıdaki verileri içermelidir ;

 • KYS’nin etkinliği ile ilgili sorumluluk üstlenmelidir.
 • Kuruluş bağlamının ve stratejik yönüne uygun kalite politikası ve kalite hedefleri belirlenmelidir.
 • KYS’nin gereksinimlerini güvence altına almalıdır.
 • Süreç yaklaşımı ve Risk odaklı düşünmeyi yaygınlaştırmalı.
 • KYS için gerekli kaynakların temini.
 • KYS gereksinimlerine uymanın önemini iletmeli.
 • KYS’nin beklenen sonuçlara ulaşmasının güvence altına alınması.
 • Kişilerin, etkin bir KYS için, angaje edilmesi, yönlendirilmesi ve desteklenmesi.
 • İyileştirmelerin teşvik edilmesi.
 • Diğer ilgili yönetim kademelerinin, kendi alanlarıyla ilgili KYS’nin desteklemeleri.

Müşteri Odağı : Üst yönetim müşteri odaklılığı için liderlik ve bağlılığı şunları sağlayarak saygı ile göstermelidir ;

 • Müşteri ihtiyaçlarının ve yasal mevzuatların karşılandığını
 • Uygunluğu etkileyecek riskler ve fırsatlar ile firma yeteneğinin belirlenmesi
 • Müşteri memnuniyetine odaklanma

ISO 9001 Belgesi almada planlamanın önemi

iso 9001 belgesi planlama

iso 9001 belgesi planlama

Yeni versiyona göre, kuruluş bütün süreçlerini belirlemeli ve geleceğe yönelik planlamalar yapmalıdır.

Riskler;


Riskten kaçınma, bir fırsatı elde etmek için riski alma, riskin kaynağını bertaraf etmek, riskin olasılık veya sonuçlarını değiştirme, riskin paylaşılması veya bilgilendirilmiş bir karar ile riskin tutulması.

Fırsatlar;


iso 9001 belgesi fırsatlar

iso 9001 belgesi fırsatlar

Yeni uygulamalar, yeni ürün piyasaya sürme, yeni pazarlara açılmak, yeni müşteriler tespit etmek, ortaklıklar kurmak, yeni teknoloji veya diğer arzulanan ve geçerli imkanları tespit etmek.

Risk; hedeflerin ulaşılmasını engelleyecek bir oluşumun gerçekleşme ihtimalidir.

Fırsat : Hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak bir oluşumun olma ihtimalidir.

ISO 9001 standardına göre Risk ve Fırsatlar belirlendikten sonra sonuçlar değerlendirilir.

-Kritik hususlar belirlendikten ve iyileştirmeler için öneriler yapıldıktan sonra, proses sorumlusu uygun bir kararın alındığını, düzeltici önlemlerin gerçekleştirildiğini ve kontrol edildiğini garanti eder.

Önlemeler :

 • Güvenilir makine çevirimleri
 • Hatasız ekipman
 • İstatiksel proses kontrol
 • Koruyucu bakım
 • Kontrol ve denetleme önlemleri

olarak tanımlanabilir.

Planlama maddesi için, şirket departman bazında, hedefler koymalı ve belirli periyotlarda bu hedefleri kontrol etmelidir. Hedeflere ulaşılmadıysa bunun nedenleri sorgulanmalı ve çözüm bulunmalıdır.

Destek

iso 9001 destek

iso 9001 destek

ISO 9001 belgesi alımı aşamsında, standart incelendiğinde destek maddesinin nasıl işlemesi gerektiğinden bahsedilmektedir.

Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynaklar belirlenmeli ve sağlanmalıdır. Kuruluştaki süreçler için gerekli İnsan Kaynağı sağlanmalıdır.

Altyapı ;

 • Binalar ve Tesisler
 • Donanım ve yazılım ekipmanları
 • Bilgi iletişim Teknolojisi
 • Taşıma kaynakları

Kuruluş, süreçlerin işletilmesi ve ürün hizmetlerin uygunluğu içini gerekli ortamı belirlemeli, sağlamalı ve sürdürmelidir.

İnsan için; ayrım yapmayan sakin, stres azaltıcı, koruyucu bir ortam sağlanmalıdır.

Ayrıca, periyodik olarak, sıcaklık, aydınlatma, havalandırma, hijyen, gürültü ölçümleri yapılıp, kanıtlar saklanmalıdır.

İzlenebilirlik

iso 9001 belgesi izlenebilirlik

iso 9001 belgesi izlenebilirlik

Özellikle imalat yapan firmalarda, üretilen ürünlerin belirli standartlara göre ölçü boyut kontrolü yapılmaktadır. Bu ölçü boyut kontrolü yapılırken, ölçüm aletlerinin kalibrasyonlarının olması, ürün kalitesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle, ölçüm aletlerine tanımlayıcı bir numara verilmeli ve kritik öneme sahip ölçüm aletleri periyodik olarak kalibre edilmelidir ve kalibrasyon kayıtları saklanmalıdır.

Not : Kalibrasyon sonuçları ölçüm yapan personelle de paylaşılmalıdır.

Farkındalık

Çalışan personel, ürün ya da hizmete olan etkisini bilmelidir. Bunun için gerekli planlı eğitimler yapılmalı ve eğitim sonunda değerlendirilmelidir. Eğitim kayıtları kesinlikle saklanmalıdır.

Çalışan personelin, eğitim kayıtlarının yanında, diplomaları almış oldukları sertifika ve katılım belgeleri de İnsan Kaynakları Departmanı tarafından saklanmalıdır.

İletişim

iso 9001 belgesi iletişim

iso 9001 belgesi iletişim

Kurum içi ve dış iletişim ile ilgili tablolar belirlenmelidir. Şirket içinde belirlenen proseslerde, departmanlar arası iletişim nasıl ve kimin kiminle diyalog halinde olacağı kayıt altına alınmalıdır.

Burada unutulmaması gereken husus; kişiler değişebilir ancak; sistem kalıcı olmalıdır. Bir departmandan bir kişi ayrıldığında yerine gelen kişi prosedür, talimat, tabloları incelediğinde şirket içi ve dışı işlerin nasıl yürüdüğünü kavrayabilmelidir.

Dışardan Sağlanan Proses ve Ürünlerin Kontrolü

iso 9001 dış kaynak

iso 9001 dış kaynak

Günümüzün gelişen iş hayatında, her firma bazı işleri dışarıdan başka firmalara yaptırabilmektedir. Bu artık bir tercih değil, gereklilik haline gelmiştir. Çünkü her firma her işi iyi yapamaz ancak, yapılan işi kontrol edebilir. İşte tam da bu noktada dışarıdan sağlanan işlerin kontrolünün yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.

Örnek olarak, bir firma, tedarikçisinden ürün almakta ve bu ürünü de başka birine satmaktadır. Burada satılan ürün firmanın kendi kalitesidir ve kendi imal etmiş gibi kontrol etmelidir.

Kuruluş, tedarikçi denetimi için kontroller belirlemeli ve bu kontrolleri periyodik olarak tekrarlamalı ve sonunda da kayıt altına almalıdır.

Performans Değerlendirme

iso 9001 performans

iso 9001 performans

ISO 9001 : 2015 versiyonu performans değerlendirmeye çok önem vermektedir. Bu madde, firma içerisinde birçok farklı yolla yapılabilir. Firma kendi personelini yılın belli periyotlarında değerlendirebileceği gibi, tedarikçi performanslarını değerlendirebilir.

Performans değerlendirilirken aşağıdakilere dikkat edilmelidir ;

 • İzleme ve ölçmenin ne zaman yapılacağı,
 • Geçerli sonuçları temin etmek için uygun izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemleri kullanmalı,
 • İzleme ve ölçme sonuçlarını detaylı bir şekilde hesaplamalı ve kayıt altında tutmalıdır.

Müşteri memnuniyeti ölçümü, bir şirketin belki de en önem vermesi gereken konudur. Özellikle ISO 9001 : 2015’e göre müşteri memnuniyeti artık çok üst bir noktaya taşınmıştır.  Bu nedenle kuruluş, ürün ve hizmetlerin asıl sahiplerinin memnuniyeti üzerine kurulu bir sistemde müşteri memnuniyetini ölçmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme ile ilgili methodlar kuruluş tarafından belirlenebilir. En basit olanı, bir anket düzenlenerek belirli periyotlarda müşterilere gönderilip sonuçlar kayıt altına alınır ve üst yönetimle toplanılarak, memnuniyet oranları bildirilir. Ters bir durum oluşması durumunda da aksiyon alınması sağlanır.

İç Denetim

Daha önceki standartta da olduğu gibi, ISO 9001 belgesi alımında da iç tetkik zorunludur. İç tetkik yapılmaması, MAJOR uygunsuzluk demektir. Basit hatlarıyla anlatacak olursak eğer, bir şirkette iç tetkik yapılması için sertifikalı iç tetkikçiler olmalıdır. Bu sertifikasyon bağımsız denetim firmalarının açtığı eğitimlerle alınabilir.

Bağımsız iç tetkikçiler, standardın ilgili maddelerine göre, her departmana ayrı ayrı sorular sorar ve cevapları not ederler. Uygunsuzluk tespit edildiğinde bunlar raporlanır ve departman yöneticilerine düzeltmeleri için zaman verilir.

Sorulan sorular, alınan cevaplar, çıkan uygunsuzluklar ya da gelişmeye açık hususlar tek tek raporlanarak, yılda en az 1 kere yapılması önerilen YGG ( Yönetim Gözden Geçirme ) toplantılarında üst yönetim ve ilgili departman yöneticileriyle tartışılır.

Hazırladığımız iç tetkik soru listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

https://www.metalurjimalzeme.net/iso-90012015-ic-tetkik-soru-listesi/

Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları – YGG

iso 9001 belgesi ygg

iso 9001 belgesi ygg

Yönetim gözden geçirme toplantıları yılda en az 1 kere yapılmalıdır. Bu toplantıya üst yönetim kesin katılmalıdır. Bu tip toplantılar bir çok firma tarafından gereksiz görülse de, efektif yapılan YGG toplantıları şirkete kısa vadede çok şey katmaktadır.

Örnek olarak iç denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların çözümüne çok daha kolay bir şekilde ulaşılabilir. Ya da yapılan SWOT analizi neticesinde şirketin ilerleyen süreçte karşılaşacağı tehditlere bir savunma mekanizması geliştirilebilir. Bu da şirketin daha fazla kar etmesini ya da en azından zarar etmemesini sağlar.

YGG Girdileri;

 • Müşteri memnuniyeti ve ilgili tarafların geri bildirimleri
 • Kalite hedeflerinin hangi ölçüde yerine getirildiği
 • Süreç performansı, ürün ya da hizmetlerin uygunlukları
 • Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler
 • İzleme ve ölçme sonuçları
 • İç Tetkik sonuçları
 • Tedarikçi ( Dış Sağlayıcı ) performans ölçümleri
 • Riskler ve fırsatlar

YGG Çıktıları;

 • İyileştirme fırsatları
 • Kalite yönetim sistemindeki değişiklik ihtiyaçları
 • Kaynak ihtiyaçları

Kuruluş kesinlikle YGG sonuçlarını dokumante etmelidir.

TSE nin ISO 9001 ile ilgili linki aşağıdadır…

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=87&ParentID=62

ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili hazırlanan makale linki aşağıdadır…

https://www.metalurjimalzeme.net/iso-140012015-cevre-yonetim-sistemi/

Please follow and like us:
error