ARGE Nedir ? İnovasyon Nedir ?

ARGE Nedir ? 

ARGE nedir sorusunun cevabını verebilmek için ilk önce kelime anlamının anlaşılması gerekir. ARGE, Araştırma – Geliştirme ‘nin kısaltılmasıdır. Dünyada yaşanan uluslararası rekabet ve küreselleşme sürecine bağlı olarak işletmelerin birbirlerine bağımlılığı hızla artmakta bunun yanında rekabet düzeyleri de önemli ölçüde gelişmektedir. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak ARGE ’ye duyulan ihtiyaç şiddetle artmaktadır. Sınırsız insan ihtiyaçları ve sürekli artış gösteren tüketim eğilimi işletmelerin hem kendilerini hem de ürünlerini sürekli yenilemek zorunda bırakmıştır. Bu rekabete dayalı maliyetleri düşürme, yeni hammadde arayışı ve üretim teknolojilerini yenileme ihtiyacı işletmeyi ARGE faaliyetlerini bilimsel bir çerçevede ele almaya ve departmanlaşmaya zorunlu kılmıştır.

İnovasyon Nedir ?

ARGE ve inovasyon, birbirleri ile yakından bağlantılıdır. İnovasyon kelime anlamı olarak yenilik ve yenileme gibi anlamlara gelmektedir. Genel hatları ile inovasyon incelendiğinde, mevcut bir ürün ya da sürecin yenilenmesi ya da geliştirilmesi anlamına gelir. Bu da araştırma – geliştirme süreci ile birebir örtüşen bir kavramdır.

Yani, bir ürün ya da sürecin, mevcut özellikleri incelenir, araştırılır memnun kalınmayan özellikleri geliştirilir. Buna ARGE yardımı ile inovasyon denilebilir. Bu sebeple şirketlerde inovasyon ön plana çıkarılmalıdır. Çünkü inovasyon ile araştırma-geliştirme süreçleri birbirlerini tamamlamaktadır.

arge ve inovasyon

Günümüz dünyasındaki hızlı gelişmeler, şirketlerin hayatta kalabilmeleri için ARGE çalışmalarının önem kazanması gerektiğini bir kez daha göstermektedir.

Ülkeler ekonomik ve sosyal kalkınmaları gerçekleştirebilmek, gelişmiş ülkelerle aralarındaki teknolojik açığı kapabilmek, toplumun refah ve mutluluğunu yükseltebilmek için ARGE faaliyetlerine gereken önemi vererek, bu faaliyetlere ayrılan kaynakları arttırmak zorundadırlar.

Şirketler, günümüz zorlu koşullarında ayakta kalabilmek için ARGE çalışmalarına önem vermek zorundadır. Eski stillerde üretim yapmak, firmaları uzun vadede çöküşe götürecektir.


ARGE Tanımı ve Türleri

arge ve inovasyon

ARGE, Araştırma ve Geliştirme’ nin kısaltılmış olarak yazılmış halidir. Ar-Ge bilim ve teknolojinin alt yapısını teşkil etmekte olup, mevcut mamullerin geliştirilmesinde ve işletmelerin varlıklarını sürdürmelerinde temel bir fonksiyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma, bilinmeyen hususların ve ilkelerin ortaya çıkarılmasıyla ilgili sistematik faaliyetlerdir. Araştırma; temel araştırma, uygulamalı, geliştirme özel saha araştırması ve uygulamalı araştırma olmak üzere dörde ayrılmaktadır.

  • ARGE ‘de Temel Araştırma

Temel araştırma, herhangi bir konuda yapılan teorik çalışmadır. Temel araştırma ile teknik bilgi birikimi arttırılmaya ve bilinmeyen hususlar keşfedilmeye çalışılmaktadır. Olayların ne zaman, nasıl ve neden oluştukları, temel araştırma ile incelenmektedir. Temel araştırmanın belirli bir ticari amacı bulunmamakla beraber, endüstrinin bugünkü veya gelecekteki faaliyet alanları bakımından yararlı bilgiler ortaya çıkarılabilir. Bu tür araştırmaları genellikle işletmeler yapmaz.

  • ARGE ‘de Uygulamalı Araştırma

Uygulamalı araştırmada, temel araştırmada elde edilen verilerin daha detaylı bir şekilde, bilimsel bir şekilde araştırılmasıdır. Adından da anlaşılacağı üzere, teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi uygulamalı araştırmada karşımıza çıkar.

  • Özel Saha Araştırması

Temel araştırmadan farklı olarak, özel saha araştırmasında, araştırma ve geliştirme yapılacak alan belirlenmiştir. Genel yapılan araştırmaların, özel bir konuya yoğunlaştırılması ve özel bir konu üzerinde geliştirilmesidir. Bu araştırma tipinde, elde edilen veriler hemen işleme konamaz. Genellikle uzun bir süreçtir ve eğer verimli bir araştırma süreci geçirilirse, getirisi de bir o kadar yüksek olacaktır.

  • Geliştirme

Uygulama, araştırma faaliyetlerinden sonra, geliştirme işlemine geçilir. Geliştirme işlemi ARGE’ de araştırma ile tespit edilen hususların ekonomik olarak hayata geçirilebilmesi çalışmalarıdır.

  • Diyalog ve Basit Geliştirme

Basit geliştirmeler ile, firmaya çok hızlı geri dönüşler sağlanabilir. Basit geliştirmeler çok bilgi birikimi gerektirmezler ve hızlıdırlar. Şirket içi diyalog ve kısa bir ön çalışma ile yapılan geliştirmeler şirketlere büyük faydalar sağlayabilir.

  • Teknolojik Geliştirme

Teknolojik geliştirme, daha fazla emek gerektiren bir yöntemdir. Burada firmanın yaptığı iş ile ilgili son teknoloji bilgiler toplanır. Uygulama ve deneme süreçlerinden geçilir. Yüksek maliyetli bir geliştirmedir.

  • Bilimsel Geliştirme

Bilimsel araştırmalar yapılıyorsa, ARGE departmanlarının kurulmasının zorunluluğu bulunmaktadır. ARGE’nin asıl amacı, sürekli gelişen ve değişen çevreye ayak uydurabilmek, yerinde saymamaktır.

Bir firma ARGE ile, üretim konularında yeni teknikler bulabilir. Maliyetleri kısabilir. Verimliliği arttırabilir. Yeni ürünler bulabilir vb…

Araştırma işi, daha önce bilinmeyen bir şeyi keşfetmektir. Geliştirme ise, araştırılıp bulunan bir hususun maliyetini kısma, firmaya ve sektöre göre optimize etme işidir.

İşletmelerde ARGE Faaliyetleri


Aynı yaşayan organizmalarda olduğu gibi, ürünlerin de bir yaşam döngüsü bulunmaktadır. Bu yaşam döngüsüne göre, ürünlerin ortaya çıkma-gelişme-yaşama ve piyasadan çekilme ( ölüm ) safhaları bulunmaktadır. Eğer bir ürün kendini teknolojik geliştirmelere karşı geliştiremez ise, bir süre sonra piyasadaki talebi karşılayamaz hale gelecektir.

Bu durum, sadece ürünün fonksiyonel özelliklerinden değil aynı zamanda maliyet açısından da geçerlidir. Örnek verecek olursak eğer, ARGE çalışmasıyla bir ürün imalatının maliyetini düşüren bir firma ile bu firmanın rakibi olan bir başka bir firmanın ARGE yapmadığını düşünelim. İki firma arasındaki rekabet ilerleyen süreçlerde araştırma geliştirme yapan firmanın lehine sonuçlanacaktır. Bunun temel nedeni, ekonomik nedenler olacaktır. Çünkü ürünlerin birim maliyetlerinin düşük olması, kar marjının artmasına neden olacaktır. Düşük kar marjıyla çalışan firma da ne yazık ki ” Doğal Seleksiyon ” a uğrayacaktır.

Dünya’da araştırma-geliştirme faaliyetlerine verilen önem ne yazık ki ülkemizde gösterilmemektedir. Çünkü bizdeki zihniyet, ne yazık ki kısa vadede para kazandırmayan konulara önem verilmemesine neden olmaktadır. Ancak; burada düşülen hata nedeniyle, iyi fikirler araştırma geliştirme noksanlığından dolayı, uluslar arası pazarda kendilerine yer bulamamaktadır.

arge ve inovasyon

ARGE Amaçları ve İlgilendiği Konular

Genel olarak ifade etmek gerekirse; araştırma ve geliştirme fonksiyonunun esas amacının, dinamik bir çevrede faaliyet gösteren işletmenin muhtaç bulunduğu değişmeyi sağlamak suretiyle önemini devam ettirme, gelişme ve büyümesine yardım etme olduğu söylenebilir.

Araştırma- Geliştirme fonksiyonu; işletmeyi bir bütün olarak ilgilendiren ve yukarıda söz konusu edilen amaçların gerçekleştirilmesinde önemli bir yer işgal eder. Bu nedenle, söz konusu fonksiyonun işletmenin bütün faaliyetlerini kapsayacak ve bunlarda rasyonellik, verimlilik ve karlılığı maksimum seviyeye çıkaracak etkin bir tarzda organize edilmesi gerekir.

İşletmelerde bu anlayış içinde organize edilen araştırma geliştirme faaliyetinin konusunu; işletmenin gerek hali hazır bütün faaliyet, fonksiyon ve sorunları, gerekse de geleceğe yönelik sorunlar oluşturmaktadır. Bu sorunları, çok genel bir şekilde teknik ve teknik dışı olmak üzere 2 grupta toplamak mümkündür. Teknik alandaki araştırma geliştirme faaliyetleri; yeni mamul ve malzemelerin geliştirilmesi, mevcutlar için yeni kullanılma alanlarının bulunması, mekanik teçhizatın yenilenmesi ve yeni teknik metotların bulunup uygulanması gibi konuları kapsar. Buna karşılık, teknik dışı alanda yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetleri ise, işletmeleri etkileyen ekonomik ve sosyal şartların ıslahıyla, yönetim bakımından hedef teşkil eden daha yüksek üretim, azalan maliyet, artan potansiyel satışlar ve çok daha iyi yönetim, çalışan personel arası ilişkilerle ilgilenir.

Araştırma – Geliştirme ile ilgili yabancı kaynak için aşağıdaki linke tıklayınız…

https://en.wikipedia.org/wiki/Research_and_development

ISO 9001 : 2015 ile ilgili yazımız için aşağıdaki linke tıklayınız…

ISO 9001 Belgesi Nedir ?